445px-Guillaume_Apollinaire_-_Calligramme_-_Tour_Eiffel

Guilliame Apollinaire